ទិវាកីឡា,​ ទិវាបុណ្យម្ហូបអាហារ​ និង កម្មវិធីប្រកួតស្រីស្រស់ ប្រុសស្អាត់ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

ទិវាកីឡា,​ ទិវាបុណ្យម្ហូបអាហារ​ និង កម្មវិធីប្រកួតស្រីស្រស់ ប្រុសស្អាត់ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤,
កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី ២២​ ដល់ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ​​ ឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤។