ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅពី សាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វ។ យើងរស់នៅក្នុងភាពប៉ិនប្រសព្វ ភាពខ្លាំងក្លា។ យើងមានបំណងដើម្បីរកអោយឃើញនូវភាពអក្ខរកម្ម និងអប់រំពួកគេ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកនេះហើយយើងចង់ធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាមួយ! សាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វ គឺជាវគ្រឹស្តស្ថានបណ្តុះនូវការអប់រំសម្រាប់ភាពជាមេដឹកនាំដែលមានភាពស្មោះត្រង់ ការអប់រំ និងសមត្ថភាព។

យើងបានរៀបចំភាពជាមេដឹកនាំតាមរយៈការអប់រំ សរុបរួមបញ្ចូលគ្នារវាង ការបណ្តុះបណ្តាល សីលធម៌ និងការសិក្សា ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងសម័យពត៌មានសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំរីករាយនឹងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសដែលនៅពីមុខយើង។ ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា នឹងពិតជាជួយផ្លាស់ប្តូរជីវិតមួយសម្រាប់ព្រះនិងសិរីល្អរបស់ទ្រង់។