សាកលវិទ្យាល័យហ្វមាន ៦មហាវិទ្យាល័យ ហើយនឹង១៨ ជនាញ បូកជាមួយនឹងមឈ្ឈមណ្ឌលពត៏មាណមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានពត៏មានជាក់លាក់អំពីផ្នែកណាមួយ អ្នកអាចស្វែងរកពត៏លំអិតមាននៅតាមកេហទំព័រខាងលើបាន

     
 

Colleges and Departments

    សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា   វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វករ
      ភាសាអង់គ្លេស     វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
      ភាសាកូរ៉េ     សំណង់ស៊ីវិល
      ភាសាចិន     គណិតវិទ្យា
      សាសនៈវិទ្យា     ស្ថាបត្យកម្ម
    គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម   គិលានបដ្ឋាក និងឆ្មប
      គ្រប់គ្រង     គិលានុបដ្ឋាក
      ទីផ្សា     ឆ្មប
      គណនេយ្យ        
      ធានាគា និងហិរញ្ញវត្ថុ        
    គ្រប់គ្រងបដិណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍
      គ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ
      គ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍