ការថ្វាយបង្គំ

 

     

 

 

 
 
 
 
 
     
     
  Chapel  
  -យើងមានការថ្វាយបង្គំពេលព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង ៩:០០ ។
-ការថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យ : វិហារអង់គ្លេសចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ១០:០០ វិហារខ្មែរចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៩:០០ ។
  ការសិក្សាគម្ពីរ  
  -យើងមានការរៀន លក្ខណ:ជាក្រុម និង រៀនលក្ខណ:ជាបុគ្គល  
  ការថ្វាយបង្គំជាក្រុម  
  -យើងទៅតាមវិហារផ្សេងៗដើម្បីថ្វាយបង្គំ