សារនៃសេចក្ដី​ជំនឿ


   ព្រះជាម្ចាស់

      យើងជឿលើភាពបរិសុទ្ធ ការគង់នៅ នឹង លក្ខណះផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងសេចក្តីពិត និង សេចក្តីស្រលាញ់។ ទ្រង់ជ្រាប់គ្រប់ការទាំងអស់ មានគ្រប់អំណាចទាំងអស់ នឹង គង់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ ព្រមទាំងមានវត្តមានដ៍នូវអស់កល្បជានិច្ច រួមមានបីរអង្គគឺ ព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រា និង ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធិ។ ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ គ្រប់គ្រងទាំងអស់ នឹងជាម្ចាស់នៃពិភពលោក និង ប្រវតិ្តសាស្រា្តផងដែរ។ ទ្រង់បានសំដែងព្រះអង្គទ្រង់តាំងពីការបង្កបង្កើត នូវក្នុងព្រះគម្ពី និង ក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

   ព្រះយេស៊ូវ

     យើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះ ព្រះអង្គបានចាប់កំណើតនឹងនាងក្រមុំព្រហ្មចារីម៉ារា ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតលើនាង។ព្រះទ្រង់ជាព្រះមួយរយភាគរយ ក៍ជាមនុស្សមួយរយភាគរយផងដែរ។យើងជឿលើសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ ការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ និងជីវិតដែលគ្មាននូវអំពើបាបរបស់ទ្រង់។ព្រះអង្គបានសុគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីប្រោសលោះយើងអោយរួចពីអំពើបាប និង សេចក្តីស្លាប់។ព្រះអង្គបានមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ ហើយដោយព្រោះទ្រង់រស់ទ្រង់បានសោយរាជ្យជាស្ដេច និង ជាព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់នឹងយាងមកវិញដើម្បីនិងតាំងនគររបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងសេចក្ដីសុចរិត សេចក្តីស្រលាញ់ និង សេចក្ដីសុខសាន្ត។

   ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

     យើងជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ទ្រង់ជាមួយអង្គក្នុងបីរអង្គរួមមួយ។ទ្រង់បានបញ្ជូនមកដើម្បីថ្វាយនូវសេរីល្អដល់ព្រះគ្រីស្ទ ដើម្បីប្រោសជាថ្មីឡើងវិញ គង់ជាមួយ ដឹកនាំ បង្រៀន ផ្ដល់អំណាច នឹង ថ្វាយនូវអ្នកជឿ ហើយទ្រង់ក៍ជាអ្នកសំដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាប ពីសេចក្កីសុចរិត ហើយពីការជំនុំជំរះ។

យើងជឿថាព្រះគម្ពីមាន៦៦ក័ណ្ឌដែលមានសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មី។ហើយយើងជឿថាព្រះគម្ពីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគ្មាននូវកំហុសនឹងមិនចេះខុសសំរាប់សេចក្តីជំនឿ នឹង ការប្រព្រឹត្ត។

   ការបង្កើត

     យើងជឿលើការបញ្ចាក់នូវក្នុងគម្ពីលោកុប្បត្តិពីការដែលព្រះបានបង្កើតសាកលលោកដោយសារព្រះបន្ទូលទ្រង់។យើងជឿថាព្រះអង្គបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកទាំងមូលដោយសារអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអង្គ។

   មនុស្សជាតិ

     យើងជឿថាមនុស្សជាតិបានបង្កើតឡើងដូចជារូបអង្គទ្រង់សំរាប់សេរីល្អដល់ទ្រង់ ដែលមានលក្ខណខុសពីរបស់មានជីវិតដ៍ទៃទៀតដែលបានបង្កើតមក នឹង បង្កើតមកដើម្បីជីវិតអស់កល្ប។មនុស្សបានបង្កើតមកដើម្បីស្រលាញ់ព្រះ និង ស្រលាញ់អ្នកជិតខាង នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រង និងថែរក្សា របស់ដែលបង្កើតមកដូចបាវបំរើទ្រង់។

   ការរំលង នឹង អំពើបាប

     យើងជឿថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ធ្លាក់ក្នុងការរំលងរបស់អ័ដាមដំបូង។ លើសពីនេះពួកយើងបានរួមចំនែកក្នុងការបះបោរ នឹងបាបប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គ។ មនុស្សមាននិស្ស័យខាងសាច់ឈាម ព្រលឹងវិញ្ញាណ និង សេចក្តីស្លាប់អស់កល្ប ជាមួយនឹងការបែកចេញពីព្រះ។មនុស្សកើតមកមានអំពើបាបតាំងពីកំណើតមក នឹង គ្មាននូវអំណាចដើម្បីសង្រ្គោះខ្លួនឯង។ ការរំលងរបស់មនុស្សធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ទាំងផ្នែករបស់មនុស្សជាតិនៃការបង្កបង្កើតតាមដំដាប់មក និងកាន់តែធំនោះគឺវប្បធម៍របស់មនុស្ស។

   Salvation

     We believe that the Lord Jesus Christ died on the cross for our sins as our substitutionary sacrifice and that He was raised to life from the dead. We believe that Jesus is the only way to salvation. Those who repent, forsake sin and trust in Jesus Christ are new creations, born again of the Holy Spirit, having received the gift of eternal life and deliverance from condemnation. We are saved from the eternal penalty and the power of sin to a life of holiness through the infilling of the Holy Spirit. We look forward to our glorification on the day of Christ's return.

   The Church

     We believe in the universal Church, which is the community of all true believers for all time, expressed in local communities around the world. The Church is the body of Christ - the community of those who believe in the Lord Jesus. Christ, who established the Church is the Head of the Church. Those who are a part of the Church celebrate their unity by and mature through worship, declaration of the Word, service to others, baptism, the Lord's Supper, education and fellowship.

   World Mission and the kingdom of God

     We believe that we are called to expand God's kingdom by proclaiming the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth by word and deed; by caring for all of God's creation; and by actively seeking the good of everyone as we engage cultures, redeeming them with the love and the wisdom of God.

   Academics and education

     We believe that Jesus Christ is the Lord of all areas of academia and that the Word of God is the foundation underlying all disciplines. We believe that the goal of Christian university education, including all the major studies, is the formation of the entire person - spiritual, moral, intellectual, emotional, physical and social- who will serve God and others in every area of his/her life.

   The second coming of Christ and eternal life

     We believe that Jesus Christ Himself will return visibly, publicly, and historically, in power and in glory, to establish His kingdom, bringing about final victory over sin, death and Satan. We believe in the resurrection of the body, the final judgment, the eternal damnation of the unrighteous and the eternal joy of the righteous.