សញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំ


       ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៨
ហើយបានទទួលស្គាល់ដោយគណកម្មកាទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅប្រតេសកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា (ACC)។
ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានបានទទួលស្គាល់នូវសញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ពេញលេញសម្រាប់ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ ឆ្នាំ២០១០
ដោយសេចក្តីសំរាប់លេខ ១៤៥/០៨ ចុះថ្ងៃទី ២២ តុលាឆ្នាំ២០០៨ និងទទួលបាន វិញ្ញាប័ណប័ត្រ ពេញលេញមួយទៀតសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា
២០១០-២០១៣ ចុះថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា ២០១១។