ប្រវត្តនៃសាកលវីទ្យាល័យឡាយហ្វ


     Quick facts 
ប្រភេទស្ថាប័ន សាកលវីទ្យាល័យឡាយហ្វ ជាស្ថាប័នអបរំឯកជនមួយបែបសាសនាគ្រិស្ទ
បាវចនា Love, Truth, Integrity
ទីតាំង ខេត្តព្រះសីហនូ, ប្រទេសកម្ពុជា
ស្ថាបនិក ២០០៦/លោកគ្រូគង្វៀលបណ្ឌិត ដាវីឌ ឃូ
បរិវេន ១. ទំហំបរិវេនសាលា ៩ ហិចតា
២. បន្ទប់សិក្សា ៤៣ បន្ទប់
៣. អាគាំសិក្សា ១០ អាគារ
មហាវិទ្យាល័យ និងជំនាញ ដែលនឹងត្រូវបើក មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មៈមាននិស្សិតចំនួន ១០៧ នាក់

1.ជំនាញគ្រប់គ្រង
2.ជំនាញគណនេយ្យ
3.ជំនាញទីផ្សា
4. ជំនាញហិរិញ្ញវត្ថុ និងធានាគា
មហាវិទ្យាល័ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសាៈ មាននិស្សិតចំនួន ១២២ នាក់
1. ជំនាញសាសនៈវិទ្យា
2. ជំនាញអក្សសាស្រ្តកូរ៉េ
3. ជំនាញអក្សសាស្ត្រអង់គ្លេស
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង សំណង់ស៊ីវិលៈ មាននិស្សិតចំនួន ៦៥ នាក់
1. ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
2. ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល
3. ជំនាញគណិតសាស្ត្រ
មហាវិទ្យាល័យនិតិសាស្ត្រ និងសេដ្ខកិច្ច
1. ជំនាញនិតិសាស្ត្រ
2. ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច
មហាវិទ្យាល័យ គិលានបដ្ឋាក និងឆ្មប
1. ជំនាញគិលានបដ្ឋាក
2. ជំនាញឆ្មប
មហាវិទ្យាល័យស្ថាប័ត្រយកម្ម
1. ជំនាញស្ថាប័ត្រយកម្ម
2. Department of U-City design
3. Department of Interior design
ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ១. ២០០៦-២០០៧ ទទួលបានការចុះឈ្មោះ ៧៦ នាក់
២. ២០០៧-២០០៨ ទទួលបានការចុះឈ្មោះ ១១៩ នាក់
៣. ២០០៨-២០០៩ ទទួលបានការចុះឈ្មោះ ១២៥ នាក់
៤. ២០០៩-២០១០ ទទួលបានការចុះឈ្មោះ ១៣២ នាក់
៥. ២០១០-២០១១ ទទួលបានការចុះឈ្មោះ ១៥៩ នាក់
៦. ចំនួននិស្សិតសរុបបច្ចុប្បន្នគឺ ៥៥០ (ស្រី ៤៧%)
៧. ចំនួននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាសរុបគឺៈ ៥៦ ( ស្រី ២១%)
៨. ២០១១-២០១២ គោលបំណងនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀន ៥០០នាក់
និស្សិត ១. និស្សិតសរុបៈ ប្រុស ៥៣%, ស្រី ៤៧%
២. ៥៤% នៃនិស្សិតស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ, ៣៦% ស្នាក់ខាងក្រៅ
៣. និស្សិតទាំងអស់មកពី១១ខេត្ត និងទីក្រុងភ្នំពេញ
សាស្រ្តាចារ្យ ១. ជំនួននិស្សិត និងសាស្ត្រចារ្យ
២. សាស្ត្រាចារ្យពេញម៉ោង ៣១នាក់
៣. សាស្ត្រាចារ្យក្រៅម៉ោង ១២ នាក់
៤. សាស្រ្តាចារ្យទស្សនៈកិច្ចសិក្សា ១៧នាក់
៥. សាស្ត្រាចារ្យពេញម៉ោងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការការិយាល័យបណ្ឌិតសភា ៥នាក់
កីឡា ១. ក្រុមបាល់ទាត់
២. ក្រុមបាល់បោះ
បច្ចេកវិទ្យា ១. មានសេវាអ៊ីនធឺណេត ៩៥%នៃបរិវេនសាលា
២. បន្ទប់សិក្សាជាមួយបច្ចែកវិទ្យា ៩០%
៣. បន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រនិស្សិត ៦០%
ភាពងាយស្រួល ១. មានកន្លែងទទួលទានអាហាររបស់និសិ្សត
២. មានកន្លែងទំនិញសំរាប់និស្សិត
៣. មានកន្លែងលក់អាហារសំរាប់និស្សិត
៤. មានកន្លែងដុតនំសំរាប់និស្សិត
បណ្ណាល័យ ១. មានសៀវភៅជាង៨០០ក្បាល
២. មានម៉ាស៊ីនថតចំលងពីរ
3. 2 multimedia rooms
៤. មានបន្ទប់ស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺនេត១
តំលៃសិក្សា បន្ទប់ និងថ្លៃសិក្សា ១.៤០០-៦០០ ដុល្លា ក្នុង១ឆ្នាំ
២. ៥០០-៦០០ ដុល្លា ក្នុងមួយឆ្នាំ