ការស្នាក់នៅ

 
 

គ្រប់ការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សា និងថ្លៃស្នាក់នៅគួរបង់រយ:ពេល២សប្តាហ៏មុនពេលចាប់ផ្តើមឆមាសនីមួយៗ ។

 
   

***កំណត់សំគាល់ : និស្សិតដែលស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយមិនបង់ថ្លៃស្នាក់នៅ និងមិនអនុញ្ញាតិឲ្យស្នាក់នៅបន្តនៅ
ក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន ឬក៏ប្រលងបញ្ចប់ឆមាសឡើយ ។

 
 

គ្រប់និស្សិតទាំងអស់តំរូវឲ្យបង់ប្រាក់កក់ចំនួន៥ ដុល្លា មុនពេលដែលពួកគេស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន។

 
   

ប្រាក់នេះនិងផ្តល់ជូនវិញនៅពេលពួកគេឈប់ស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន ក្នុងករណីដែលពួកគេមិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ
របស់សាកលវិទ្យាល័យ។

 
   

ប្រសិនបើពួកគេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យដោយចេតនា ប្រាក់កក់ចំនួន ៥ដុល្លា និងមិនផ្តល់ជូននិស្សិតវិញ
នោះទេ។

 
 

ថ្លៃសិក្សា និង ថ្លៃអន្តេវាសិកដ្ឋាន (សំរាប់និស្សិតស្នាក់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋាន) អាចបង់តាមឆ្នាំសិក្សារៀងរាល់ឆមាស ។