កិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

   
 

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ទទួលខុសត្រូវលើការផ្តួចផ្តើមគំនិត និង
អនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សារវៀងសាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះល្បីៗនៅលើពិភពលោក។
កម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះរួមមាន ការហ្វឹកហ្វឺមផ្នែកភាសា ការចុះកម្មសិក្សា ការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធក្រេឌីត
ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៏ និងការបណ្តុះបណ្តាលលើជំណាំញឯកទេសមុខវិទ្យារបស់និស្សិត។
សាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វបានរៀបចំកម្មវិធី ផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូរនៅជុំវិញពិភពលោក
រយៈពេលមួយឆមាស និងមួយឆ្នាំសិក្សា។
សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះរួមមាន ការសហការលើកិច្ចការស្រាវជា្រវ សិក្ខាសាលាស្តីពីការសិក្សា
និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិត និងបុគ្គលិក។


 
  ទំនាក់ទំនង Location:    
  ការិយាល័យស្ថិតនៅជាន់ទី៣ អាគារ Vision Center របស់សាកលវិទ្យាល័យឡាយហ្វ  
  លេខទូរស័ព្ទៈ +855 097 8610415 អ៊ីម៉ែលៈ jacobckim10@gmail.com